Bize Ulaşın

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUSUSUNDA AYDINLATMA METNİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI

 

Can Otomotiv’e (“ https://www.canotomotiv.com.tr/ ”) aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere, aşağıda yer verilmiştir. https://www.canotomotiv.com.tr/, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla, aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve web-sitemizi kullanan 3. kişilerin dikkatine sunmaktadır. Can Otomotiv; işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde, her zaman güncelleme hakkını saklı tutmaktadır.

 

Can Otomotiv’in kişisel verileri toplamasının yasal dayanağı

Müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür. Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

 

Toplanan Kişisel Verilerinizin Türü ve İşleme Amacı

KVKK uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.  Can Otomotiv tarafından, müşterileri, çalışanları, potansiyel müşterileri, çalışan adayları, iş ortakları ve tedarikçileri gibi taraflardan, kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri bilgisi, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, hukuki işlem ve uyum bilgisi ile pazarlama satış bilgisi gibi kategorilerde kişisel veri toplanabilmektedir.

 

Web sitemizi kullandığınız zaman, kişisel tanımlayıcı bilgileriniz de dahil olmak üzere, web sitemize girerken gönüllü olarak vermeyi tercih ettiğiniz kişisel verilerinizi işleyebiliriz. Can Otomotiv’e ait;         ” https://www.canotomotiv.com.tr/ “  web sitesinden işlem yapan müşterilerimizin verdikleri veriler, müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca Can Otomotiv tarafından işlenmektedir.

Can Otomotiv, ” https://www.canotomotiv.com.tr/ “ internet sitesi üzerinden; çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi, farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz;

 1. Can Otomotiv’e ait ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak,
 2. Can Otomotiv topladığı bilgileri, tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolamak ve hizmetlerle birlikte ürünlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak olan satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak; size özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaları sunmak,
 3. Altyapı ve ticari faaliyetleri yönetmek ve denetim, finans ve muhasebe, faturalama ve tahsilatlar, bilgi işlem sistemleri, veriler ve internet sitesi barındırma, iş devamlılığı ve kayıtlar, belge ve baskı yönetimi ile bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere, iç politika ve prosedürlere uymak,
 4. Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurmak,
 5. Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak ölçümleme, istatistiki analizler, Segmentasyon / profilleme ve CRM çalışmalarını yürütmek,
 6. Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak, sorun-hata bildirimlerinizi almak, ürün ve hizmetlerle ilgili şikayet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi vermek,
 7. Siparişlerinizi almak, ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek, 3. kişiler ile lojistik iş birliği sağlayıp ürün gönderimini sağlamak, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi ve kontrol, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, skorlama, profilleme, pazarlama, satış, reklam, iletişim,
 8. Karşılaştırmalı ürün ve/veya hizmet teklifi, modelleme, mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve/veya geliştirmeleri, kişisel verilerinizi Can Otomotiv’e açıklamanıza konu olan; Can Otomotiv ana sözleşmesinde yazılı olan işleri düzenleyen kanun ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak,
 9. Resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmek ve bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak Can Otomotiv’in tabi olduğu yasal yükümlülükleri ifa etmek,
 • Can Otomotiv’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; Can Otomotiv tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonları yönetmek
 • Kara para aklamayı önleme ve terör karşıtı yasalar da dahil olmak üzere, yürürlükteki yasalara ve düzenleyici yükümlülüklere (ikamet ülkenizin dışındakiler de dahil) uymak, hukuki sürece uymak ve resmi makamlardan ve devlet makamlarından (ikamet ülkenizin dışındakiler de dahil) gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve yanıtlamak, amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz

Kişisel verileriniz, “İletişim ” sayfamızda bulunan formu doldurup göndermeniz halinde; e-posta, çevrimiçi iletişim sistemleri, müşteri ilişkileri yönetim sistemleri (CRM, vb.) üzerinden veya diğer otomatik yöntemlerle Mevzuat kapsamında toplanacak ve işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Can Otomotiv tarafından işlenen kişisel verileriniz KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve açık rızanız dahilinde, Can Otomotiv tarafından, yukarıda açıklamış olduğumuz faaliyetler kapsamında; bir sözleşme vasıtasıyla hizmet aldığımız ve gizlilik yükümlülüğü bulunan iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz yukarıda sayılanlar dışındaki üçüncü kişilere hiçbir şekilde ifşa edilmeyecektir.


Can Otomotiv tarafından ulusal güvenlik, kanunların uygulanması veya kamu için öneme sahip diğer konularda paylaşım yapılması; gerekli veya uygun olduğuna karar verilmesi halinde, ilgili resmi makamlara kişisel verileriniz açıklanabilmektedir.

Şirketimiz değiştikçe ve büyüdükçe, şirketler, iştirakler, ürünler veya öz varlıklar satın alınabilmekte ya da satılabilmektedir. Bu tür işlemlerde genellikle müşteri bilgileri gibi kişisel veri içeren bilgiler de, işin; devredilen öz varlıklarından biridir. Can Otomotiv’in şirket evliliği, bir başka şirket tarafından ele geçirilmesi veya satılması ya da ürünlerinin veya öz varlıklarının tümünün ya da bir kısmının satılması gibi herhangi bir iş geçişi durumunda, sizin kişisel verileriniz de büyük bir olasılıkla devredilecektir. Bu tür değişikliklerin olması halinde, size ait kişisel verilerin kontrolü açısından; mutlaka e-posta, mektup veya kamuoyu duyuruları vasıtasıyla haberdar edileceksiniz. Size bilgi verildiği zaman, size ait kişisel verilerin; ürün bilgileri, araştırmalar, promosyonlar, indirimler ve yasal olarak geçerliği olan diğer iş iletişimleri gibi ikincil amaçlarla kullanılması için izninizi almak üzere size açık seçenekler sunulacaktır.

Can Otomotiv, kümüle (toplu) istatistiklerini; kişisel veri içermeyecek şekilde ayrıca iş ortakları, basın vb. diğer üçüncü taraflar ile paylaşma yetkisine sahiptir.

Bildirim

Can Otomotiv, kişisel verilerinizi doğrudan doğruya sizlerden aldığı yerlerde; sizleri, toplanan kişisel verilerinizin işleme ve kullanım amaçları hakkında bilgilendirmektedir. Bildirimler ise, sizlerden bilgi talep edildiği zaman açık ve anlaşılır bir dille yapılır. Can Otomotiv; bu bilgileri ilk toplandıkları anda bildirilen amaç dışında, herhangi bir başka amaç için kullanmayacak ya da ifşa etmeyecektir.

İzniniz ve Açık Rızanız

Can Otomotiv; sizlerden alınacak olan açık rızanın, en önemli gizlilik ilkelerinden biri olduğuna inanmaktadır. Kişisel verilerinizi bize vermeme hakkına sahipsiniz. Ayrıca, kişisel bilgilerinizin kullanımlarının ve ifşa edilmelerinin kısıtlanmasıyla ilgili seçeneklerde tarafınıza sunulmaktadır.

 

Haklarınız

Hatırlatmak isteriz ki, (i) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) işlendiğine ilişkin bilgi talep etme, (iii) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme , (vi) silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme, (vii) elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme haklarınız bulunmaktadır. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, Can Otomotiv’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. Can Otomotiv’in cevap vermeden önce, kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır. 

 

Başvurunuzda;

 1. a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 2. b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 3. c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

 1. d) Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

 

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda; Can Otomotiv tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların, tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, Can Otomotiv kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan etmektedir. Bu nedenle başvurunuzun; talebinizin niteliğine göre, eksiksiz ve istenilen bilgiler ile belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

 

 • Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı; gerekli belgeleri ekleyerek, veri sorumlusu olarak Can Otomotiv İnşaat İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketimizin Veliköy OSB, 4. Cadde No:20/A Çerkezköy / Tekirdağ adresine verebilirsiniz.
 • E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı kvkkbasvuru@canotomotiv.com.tr e-posta adresine yapabilirsiniz.
 • Başvurularınız için sitemizdeki “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu” nu kullanabilirsiniz.

 

 

IP Adresleri

Bir İnternet Protokol (IP) adresi, genellikle İnternet Hizmet Sağlayıcınızın İnternete bağlandığınız zaman bilgisayarınıza otomatik olarak tahsis ettiği bir numaradır. Diğer İnternet siteleri gibi, Can Otomotiv de ziyaretçi sayısı ve site kullanımı bilgilerini topluca analiz etmek için IP adresleri toplayabilir. IP adresinizin vermiş olduğunuz kişisel bilgilerle bir bağlantısı yoktur. Ancak Can Otomotiv, düzenleme gereklilikleri uyarınca; sitemizi, hizmetlerimizi ya da müşterilerimizi tehdit eden bireyleri tespit etmek amacıyla IP adreslerini kullanma hakkını saklı tutmaktadır.

 

Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikasında Değişiklikler

Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası, periyodik olarak gözden geçirilip düzeltilecektir. Bu siteyi kullanmakla Gizlilik Politikamızı da içeren işbu Aydınlatma Metnimizi; önceden bildirmeden değiştirme hakkımız olduğunu ve topladığımız bilgi türleri, bunları nasıl kullandığımız ve varsa, hangi koşullarda ifşa edeceğimiz hakkında bilgi sahibi olabilmeniz için yapılan değişiklikleri, bu sayfada yayınlamaya özen göstereceğimizi anlamış ve kabul etmiş bulunmaktasınız. Web sitemizde Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikasının en son güncellenme tarihi gösterilecektir.

'' Seyahatlerinizden keyif almanın akıllı yolu ''
Köklü geçmişinden aldığı güç ve yenilikçilik anlayışı ile CAN AUTO, kalite standardını sürekli yükselten ve tüketicilerine en uygun ürünler sunan bir marka olma sorumluluğuyla hayatı kolaylaştırmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.